Menu nhà hàng Âu màu hồng – MN24042021-052

699.000