Catalogue sản phẩm ghế đơn – CT16042021-032

699.000