Gói đăng bài Review – Toplist – Địa điểm

BẢNG GIÁ BOOK BÀI REVIEW

Gói 5 bài review 

\"\"

Khách hàng nhận được

Dành cho các website mới xây dựng hoặc thị trường ngách, mức độ cạnh tranh trung bình

 • 5 Website review traffic lớn
 • Content khách hàng cung cấp
 • Bài viết từ 800 từ trở lên
 • Hình ảnh trong bài viết: 3 – 5 ảnh
 • 2 Backlink DoFollow
 • Hỗ trợ tối ưu bài viết

Chất lượng demo theo

Chất lượng mỗi gói theo đúng showcase mà chúng tôi tôi liệt kê tại đây. Khách hàng vui lòng xem chi tiết


Mẫu Demo


Hệ thống sử dụng


2.000.000 VNĐ

Gói 10 bài review  

\"\"

Khách hàng nhận được

Dành cho các website cần tăng mạnh thứ hạng hoặc thị trường có mức độ cạnh tranh cao

 • 10 Website review traffic lớn
 • Content khách hàng cung cấp
 • Bài viết từ 800 từ trở lên
 • Hình ảnh trong bài viết: 3 – 5 ảnh
 • 2 Backlink DoFollow
 • Hỗ trợ tối ưu bài viết

Chất lượng demo theo

Chất lượng mỗi gói theo đúng showcase mà chúng tôi tôi liệt kê tại đây. Khách hàng vui lòng xem chi tiết


Mẫu Demo


Hệ thống sử dụng


3.500.000 VNĐ

Gói 15 bài review

\"\"

Khách hàng nhận được

Dành cho các website mới xây dựng hoặc thị trường ngách, mức độ cạnh tranh trung bình

 • 5 Website review traffic lớn
 • Content khách hàng cung cấp
 • Bài viết từ 800 từ trở lên
 • Hình ảnh trong bài viết: 3 – 5 ảnh
 • 2 Backlink DoFollow
 • Hỗ trợ tối ưu bài viết

Chất lượng demo theo

Chất lượng mỗi gói theo đúng showcase mà chúng tôi tôi liệt kê tại đây. Khách hàng vui lòng xem chi tiết


Mẫu Demo


Hệ thống sử dụng


5.000.000 VNĐ

BẢNG GIÁ BOOK BÀI TOPLIST

Gói 5 bài toplist 

\"\"

Khách hàng nhận được

Dành cho các website mới xây dựng hoặc thị trường ngách, mức độ cạnh tranh trung bình

 • 5 Website hệ thống toplist
 • Content khách hàng cung cấp
 • Thông tin từ 200 – 500 từ
 • 1 Backlink DoFollow
 • Hỗ trợ SEO bài lên top

Chất lượng demo theo

Chất lượng mỗi gói theo đúng showcase mà chúng tôi tôi liệt kê tại đây. Khách hàng vui lòng xem chi tiết


Mẫu Demo


Hệ thống sử dụng


1.500.000 VNĐ

Gói 10 bài toplist  

\"\"

Khách hàng nhận được

Dành cho các website cần tăng mạnh thứ hạng hoặc thị trường có mức độ cạnh tranh cao

 • 10 Website hệ thống toplist
 • Content khách hàng cung cấp
 • Thông tin từ 200 – 500 từ
 • 1 Backlink DoFollow
 • Hỗ trợ SEO bài viết lên top

Chất lượng demo theo

Chất lượng mỗi gói theo đúng showcase mà chúng tôi tôi liệt kê tại đây. Khách hàng vui lòng xem chi tiết


Mẫu Demo


Hệ thống sử dụng


2.500.000 VNĐ

BẢNG GIÁ BOOK BÀI ĐỊA ĐIỂM

Gói 5 bài địa điểm 

\"\"

Khách hàng nhận được

Dành cho các website mới xây dựng hoặc thị trường ngách, mức độ cạnh tranh trung bình

 • 5 Website hệ thống checkin địa điểm
 • Content khách hàng cung cấp
 • Độ dài bài viết từ 800 từ trở lên
 • 2 Backlink DoFollow
 • Hình ảnh bài viết: 2 -3 ảnh
 • Hỗ trợ SEO bài lên top

Chất lượng demo theo

Chất lượng mỗi gói theo đúng showcase mà chúng tôi tôi liệt kê tại đây. Khách hàng vui lòng xem chi tiết


Mẫu Demo


Hệ thống sử dụng


1.500.000 VNĐ

Gói 10 bài địa điểm

\"\"

Khách hàng nhận được

Dành cho các website cần tăng mạnh thứ hạng hoặc thị trường có mức độ cạnh tranh cao

 • 10 Website hệ thống checkin địa điểm
 • Content khách hàng cung cấp
 • Độ dài bài viết từ 800 từ trở lên
 • 2 Backlink DoFollow
 • Hình ảnh bài viết: 2 – 3 ảnh
 • Hỗ trợ SEO bài viết lên top

Chất lượng demo theo

Chất lượng mỗi gói theo đúng showcase mà chúng tôi tôi liệt kê tại đây. Khách hàng vui lòng xem chi tiết


Mẫu Demo


Hệ thống sử dụng


2.500.000 VNĐ