Menu pasta và pizza nền trắng-MN24042021-047

699.000