NV1DH1000043 – Tem nhãn trà thiết kế đơn giản

99.000