Nghiên cứu từ khóa WebPRO

1.000.000 

Dành cho khách hàng

  • Doanh nghiệp không biết cách nghiên cứu từ khoá
  • Doanh nghiệp cảm thấy mơ hồ về việc nghiên cứu từ khoá

Sản phẩm nhận được

  • Lập bảng nghiên cứu từ khóa
  • Phân loại từ khóa
  • Định hướng content

Thời gian hoàn thành :

1-3 ngày làm việc

Chất lượng demo tham khảo