699.000 

Thiết kế profile công ty, cá nhân NV1DH1000002