Video logo animation Đ002

699.000 

Loại video: Video thương hiệu

Ngành nghề: Mọi ngành nghề

Thời gian: Dưới 1 phút

Số lượng phân cảnh: Dưới 10 phân cách

Phong cách: Tối giản

Chuyển động: Trung bình

Dạng sản xuất: VFx

Mức giá: